English

Burkina Faso

I 2009 gikk Danse- og teatersentrum inn som samarbeidspartner med CITO i Ouagadougou i Burkina Faso for et treårig scenekunstsamarbeidsprosjekt. Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.

 

Scenekunst i bevegelse – Kultursamarbeid med CITO i Burkina Faso


”Scenekunst i bevegelse”-prosjektet bygger på en likeverdig utvekslingstanke. Både Norge og Burkina Faso har rike kulturtradisjoner som kunstnere til alle tider har vært, og er, svært opptatt av å formidle gjennom ulike sceniske uttrykksformer. I en stadig tøffere, uforutsigbar og globaliserende virkelighet – på godt og vondt – ser det ut til at dette kulturmaterialet danner en mer og mer viktig plattform, både i møte med oss selv, vår egen kultur og andres. Videre ønsker CITO selv å bygge videre på sin grunnidé som også omhandler formidling av klassikerne samtidig som de ønsker å utforske og utvikle samtidsuttrykkene. I tillegg er det viktig å huske på at scenekunsten i seg selv som kunstform relaterer seg til flere kunstformer som virker sammen i en helhetlig scenisk intensjon; musikk, billedkunst, dans, m.m. uttrykksformer man har gode tradisjoner for innen afrikansk kultur. Moderne scenekunst i dag innebærer nettopp å trekke med seg flere kunstformer enn bare ordet alene, slik vi kjenner det innen vårt litterære teaterunivers.

I samarbeidsprosjektet med DTS har CITO selv ytret ønske om at vi i det fremtidige prosjektet ivaretar organisasjonsmodulen: CITO er en ung organisasjon i en svært sårbar og uforutsigbar virkelighet, både politisk, økonomisk og strukturelt. Organisasjonen er demokratisk bygget opp med medlemmer og medlemsvirksomhet, og med tydelig kunstnerisk ledelse – som må skiftes ut jevnlig, av både demokratiske og kunstneriske årsaker. Gjennom demokrati på den ene siden og kunstnerisk klar styring på den annen, ligger organisasjonens mulighet til dynamikk. Disse to bærende hovedtrekkene innebærer nytenkning for en burkinsk institusjon og krever stadig vedlikehold og håndtering: de tufter på vedtekter som må håndheves.
 
Punktene nedenfor angir derfor hva CITO selv ønsker skal fokuseres på i samarbeidet.
 
·       Arbeid med lokal politisk forankring i et samfunn der regjeringer/ministere stadig skiftes ut

·       medlemsorganisasjonens innretning, pleie av medlemmer, nyrekruttering, representativitet osv

·       organisasjonsutvikling, prosjektorganisering, nasjonalt og internasjonalt, herunder arbeid med organisasjonsverktøy tilpasset variert aktivitet. CITO som samarbeidsorganisasjon.

·       internasjonalisering, nettverksbygging, herunder kartlegging av relevante mulige lokale, nasjonale, regionale og internasjonale faglige samarbeidspartnere. Hvordan ser den store kulturstrukturen ut i disse deler av Afrika, og hvordan styrke nettverksbygging lokalt på dette kontinentet? Og internasjonalt? Her tenker vi ikke nødvendigvis bare bilateralt. Gjennom andre nettverk og prosjekter DTS har i dag, kan vi også bidra til å knytte andre kontakter.
 
Faglig og kunstnerisk utvekslingsprosjekt. 2009 – 2012.
 

CITO fremstår i dag med en tydelig tredelt virksomhetsinndeling:
 
1.    Er et produserende teater hvis mål er å skape scenekunst av høy kvalitet i Burkina Faso.

2.    Er en medlemsorganisasjon hvis formål er å utdanne og videreutvikle ferdighetene til sine medlemmer.

3.    Er et kultursenter – en levende møteplass for produksjon og samarbeid innen scenisk virksomhet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
 Medlemsutvikling. Videreutdanning av medlemmer.
 
Workshops, kurs (stemme, plastikk, innen ulike sceniske ferdigheter) og andre opplærings- og utviklingstiltak. En tilpasset ”sceneutdanning” over tre år som kan følge opp faglig utvikling hos en kjernestab av medlemmer, sammen med et videre kurstilbud for nye medlemmer.
 
Fortellertradisjon: Kunstnerisk utveksling.
 

A. Utvikling av scenetekst forankret i afrikansk fortelletradisjon
Arbeidet med utvikling av scenetekst må skje gjennom ulike workshops som tar utgangspunkt i Burkinske fortellertradisjoner, sagn og myter. Det er ulike metodeverk for hvordan et slikt stoff kan omskapes til scenisk handling. I Norge har vi ulike sceniske tilnærminger og kunstneriske erfaringer i forhold til dette, både innen frie profesjonelle sceniske grupper og på institusjonene. Vi vil etablere en såkalt ”kunnskapsbank” i forhold til dette. Fortellertradisjoner finner vi overalt. De skaper interkulturelle møter.
Helaftens forestilling: Målet er gjennom utvikling av dramatiske tekster å få frem et tekstgrunnlag for en fast repertoarforestilling (Målgruppe: barn/familie).  CITO ønsker å bygge en ”teatervane” gjennom en forestilling som vises en gang fast pr år.
B. Publikums – og formidlingsarbeid, særlig rettet mot nye publikumsgrupper.
Her kan CITOs arbeid med prosjektene ”Teatertelt” og ”Teater i skolen” kobles opp til arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Norge. Turneforestillinger, gjestespill for barn og unge. Kompetansebygging av formidlings/arrangørleddet, utvikling av forståelse for ulike scenekunstuttrykk; dans, figurteater, fysisk teater, tekstteater, fortellerteater osv. Formidlingsarbeidet blir stadig viktigere.
 
CITO – Danse- og teatersentrum, organisasjon til organisasjon
 

Danse- og teatersentrum skal ikke selv forestå all undervisningen, men utformer nå et prosjekt med ulike faglige ressurser i prosjektet. Vi ønsker derfor å igangsette en prosess i Norge som inviterer og forankrer prosjektet hos norske kunstnere og andre relevante miljøer. Danse- og teatersentrum vil gjennom de neste tre årene fungere som overordnet prosjektansvarlig, med ulike samarbeidspartnere. Det kan være både kompanier, enkeltpersoner og institusjoner.  Utvalget skjer i dialog med CITO. Faglig sett ivaretas derfor utarbeidelsen av de ulike delprosjektene av de respektive aktørene i samhandling med CITO.

For mer informasjon kontakt administrasjonen i Danse- og teatersentrum
 


 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=662