English

Ny ordning for faste scenekunstgrupper

Det er fra 2007 opprettet en ny ordning for basisfinansiering av etablerte scenekunstgrupper/aktører. Målet å styrke den kunstneriske virksomheten for etablerte scenekunstgrupper. Det er for neste år avsatt 6 millioner kroner til ordningen.

Formål
Det er fra 2007 opprettet en ny ordning for basisfinansiering av etablerte scenekunstgrupper/aktører. Målet å styrke den kunstneriske virksomheten for etablerte scenekunstgrupper. Det er for neste år avsatt 6 millioner kroner til ordningen.

Det er satt som en forutsetning at Jo Strømgren Kompani er inne på ordningen.

Hvem kan søke?
Frie grupper/aktører innenfor scenekunstsjangrene dans, teater og performance som gjentatte ganger har mottatt flerårig tilskudd fra ordningen for fri scenekunst, kan søke.

Søkere bør vise til stor produksjon og formidlingsvirksomhet, samt til et kunstnerskap i stadig utvikling og vekst. Det er en fordel at gruppene/aktørene har en internasjonal orientering, enten gjennom visninger og/eller deltakelse på den internasjonale scenekunstarenaen.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes midler for inntil 4 år. Søker må angi hvor mange år som søkes.
Innenfor perioden på fire år vil ikke gruppene som mottar midler fra ordningen, kunne søke tilskudd fra ordningene for fri scenekunst og for dans eller ordningen for gjestespill i Norsk kulturråd. Midlene som tildeles skal dekke gruppens utgifter til drift, produksjon, nettverksbygging og formidling.

Retningslinjer
Søkere bes om å gjøre rede for sitt kunstneriske virke de senere årene. Langsiktige planer for drift skal legges ved søknaden. Planer for kunstneriske aktiviteter og strategier for formidling og synliggjøring bør også komme fram av søknaden. Det er en fordel at det angis hvilke samarbeidspartnere enten lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt og andre tilskuddspartnere/co-produsenter gruppen samarbeider med/vil samarbeide med i løpet av den perioden det søkes tilskudd til.

Søknadsbehandling
Innkomne søknader behandles av Norsk kulturråds scenekunstkonsulent, deretter i Faglig utvalg for scenekunst som innstiller til Kulturrådet, som fatter vedtak i slutten av mars 2007.

Søknadsfrist: 1. februar 2007. Søknaden sendes i brevs form. Maks 15 sider.


For nærmere informasjon, kontakt Rolf Engelsen, tlf 22478338, rolf.engelsen@kulturrad.no eller Grete Indahl, tlf 22478336,grete.indahl@kulturrad.no .

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=106