English

Innspill til Kulturløftet 3 fra Danse- og teatersentrum

Innspill til Kulturløftet 3 fra Danse- og teatersentrum

 

Med den ferske Kulturutredningen 2014 på bordet  - og det er selvsagt mye bra som kan sies om den, og det skal vi – men i alle fall – utredningen  slår fast at den kulturelle grunnmuren må prioriteres, og at Kulturløftet -  ja, har gitt en økning på ca 5 mrd kroner til kulturlivet, men at hovedprioriteringene har fulgt i gamle spor, der infrastruktur og institusjonsbygging har stått i fokus, dog har regionteatrene fått mest i perioden.  Nå varsles fokusdreining mot kunstproduksjon og publikum i sentrum. Utredningen  slår videre fast at scenekunstpolitikken først og fremst har vært institusjonspolitikk, og det i en tid der  fri scenekunst har fått en større og viktigere betydning både når det gjelder antall forestillinger, publikum og ikke minst kunstnerisk. Min kommentar er  at kunstnerskapene er en vital del av den kulturelle grunnmuren, og her synes jeg utredningen kunne vært mye tydeligere.  Videre synes jeg at vel påpeker utredningen at det frie feltet har fått et prosentvis sterkt løft, men jeg synes den samtidig burde påpekt at når utgangspunktet er svakt, så sier ikke den prosentvise økningen så mye. Da er det forholdstallene i fordelingspolitikken som blir interessante. Og det har vært DTS sitt poeng hele veien, nemlig at forholdet  mellom det frie scenekunstfeltet og institusjonsfeltet er i ubalanse.  Det betyr at neste kulturløft gi det frie scenekunstfeltet en klar prioritering når det gjelder midler og utvikling av ordningene.

Det var derfor veldig bra å høre kulturministerens innledning i går  der hun påpeker at de fremover nettopp vil være opptatt av balansen mellom det frie feltet og institusjonene.

Videre foreslår Enger-utvalget at mer samarbeid mellom frie grupper og institusjonene må stimuleres.  Dette har vi hørt før, og det er bare å gjenta at det er vel og bra, men forutsetningen for det er at man styrker det frie feltet betydelig slik at man også får en bedre balanse  i styrkeforholdet mellom partene som skal samarbeide.  En annen  påpekning utvalget gjør, er rundt målstyringsprinsippene. De  tar i sin utredning et oppgjør mot New Public Management. Det er vi for. De ønsker seg også mer kvalitetsbevissthet og kvalitetsstyring, og dette gjelder nok først og fremst institusjonene idet det frie feltet gjennom Norsk kulturråds ordninger er vant til denne type kunstnerisk kvalitetsforvaltning.

Videre bør vi også se på ordningene vi har i dag og hvordan de er innrettet. Vi har f eks en 12 årsavgrensning i Basisfinansieringen , dvs at man kun unntaksvis kan motta  slik  støtte i mer enn 12 år. En slik innretning er det samme som å  ”datostemple” kunstnerskapene, og det mener vi faktisk er en utdatert tenkning! Så 12 årsregelen må bort. Videre mener vi at andre ordninger for fri scenekunst utenfor kulturrådets ansvarsområde må vurderes. Vi har flere kompanier og virksomheter som bidrar kunstnerisk lokalt, regionalt, nasjonalt  og internasjonalt på en sånn måte at virksomhetene overskrider det vi kan oppfatte som normalt innenfor  en prosjektbasert virksomhet , eller såkalt fri scenekunst. 

Infrastrukturen i feltet må også styrkes. Det vil si institusjoner og organisasjoner som arbeider systematisk, målbevisst og representerer en kunnskap, oversikt og kontinuitet i et ellers nokså fragmentert felt. Minner om at de fleste av oss  eksisterer fordi kunstnerne selv har villet det, altså er eksempler på nedenfra og opp initiativ.

Jeg mener vi ser et klart etterslep  på en del områder her, og akkurat som kulturløftene 1 og 2 tok tak i etterslep innen institusjonsområdene, bør man gå gjennom det frie feltet også. Vi har f eks arkiv og dokumentasjonsutfordringer som både vi og Danseinformasjonen (DI) ønsker å løse sammen – men som vi ikke  hittil  har fått statlig gjennomslag for. Her er DI og DTS i godt arbeid med å finne en samlet løsning, helt i tråd med Dansestrategien som nylig ble framlagt også!

Statsbudsjettet for 2014 må vise konkret vilje til å prioritere  det frie scenekunstfeltet  samtidig som vi bør starte arbeidet med en egen strategi for feltet.

Og her tar  jeg  Statsråden på ordet – Hadia Tajik sa at det ikke er bare én strategi som skal legges; men flere.

Det er helt i tråd med vårt syn – for under budsjetthøringen i Stortinget i fjor høst ba vi om en forpliktende strategi for å løfte frem fri scenekunst der man ser produksjon, formidling og arena i en helhetlig sammenheng – og i et  regionalt, nasjonalt og internasjonalt  perspektiv. 

Vi ser frem til gjennomslag for fri scenekunst!

Nå skal det lages fylkesvise innspillsmøter til kulturløftet 3. Enger-utvalgets utredning har Statsråden med i bagasjen. Vi oppfordrer alle kompanier/kunstnere til å møte opp og spille inn.  Meld dere på via www.regjeringen.no/kulturloftet.

Vi ber også om at dere sender innspillene deres til DTS, så kan vi koordinere et samlet innspill til Kulturløftet tre til sommeren. Dere må gjerne sende direkte også, men fint at vi i alle fall får kopi.

Dette er bare en foreløpig kommentar fra DTS sin side også, vi skal lage både en god hølringsuttalelse av Kulturutredningen 2014 og et godt innspill til Kulturløftet 3.

 

Oslo 6. Mars 2013

Tove Bratten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1139