English

Pressemelding/Kunngjøring fra DKS og Seanse

INK 2013 – tildeling av midler til kunstprosjekt

Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken (DKS) og Seanse – senter for kunstproduksjon (SEANSE) har gleden av å melde at til sammen ni kunstprosjekt har fått tildelt støtte i regi av INK 2013. INK er en forkortelse for inkludering og understreker at alle prosjektene skal utvikles i nært samarbeid med barn og unge med spesielle behov, og arbeidet starter allerede i august.

Norsk kulturpolitikk har ikke lyktes i målsetningen om å utjevne de sosiale skillene når det gjelder bruk og deltakelse i kulturaktiviteter. Funksjonshemmede er fortsatt underbrukere i kulturfeltet. Dette understrekes blant annet i Stortingsmelding nr. 10, 2011-2012 - Kultur, inkludering og deltaking. Tidlig i vår skaffet faglig leder Vera Micaelsen i Den kulturelle skolesekken til veie nye midler og la til rette for en helt egen satsing på dette feltet. SEANSE har fått ansvar for den praktiske gjennomføring og ledelse av prosjektet. En egen faggruppe med både kunstfaglig og spesialfaglig barnekompetanse har vært involvert i utarbeidelse av INK prosjektets innhold.

Utvalgte kunstprosjekter

I april ble det utlyst utviklingsmidler til kunstproduksjoner og kunstverksted spesielt rettet mot barn og unge med særskilte behov, og innen fristen kom det inn  51 søknader som til sammen involverte hele 114 kunstnere! Kvaliteten på søknadene var meget høy. Dette var svært gledelig, og samtidig utfordrende siden vi kun kan støtte ca. 15 % av disse med de midlene vi har til rådighet.

Søknadene ble vurdert av faglig leder i Den kulturelle skolesekken Vera Micaelsen, 1.amanuensis i spesialpedagogikk Ellen Saur, Seanses lederteam Karstein Solli og Marit Ulvund, i tillegg en fagperson med spesialkompetanse innenfor det fagfelt søknaden sorterer under.  

Det er foretatt en kunstfaglig vurdering basert på prosjektets kunstneriske ide og plan for gjennomføring, relevans og forståelse for målgruppen, og planer for samhandlinger og deltakelse. Videre har sjanger og spredning i uttrykksformer vært sentralt for utvelgelsen. Det er valgt prosjekter innen teater, dans, film, installasjon, visuell kunst, film, foto, musikk og kulturarv. Mange arbeider med flere parallelle kunstutrykk og viser stor bredde i å kombinere sjangre. Dette er fullt på høyde med annen kunst for barn og unge som kombinerer ulike uttrykk og viser en lovende tendens om å ta målgruppen på alvor.

I INK 2013 deltar både etablerte kunstnere som Cirka Teater (Trondheim) med En stein er en bit av en klode, og nye yngre kunstnere som Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland (Oslo) med fotoprosjektet Et blikk på hverandre. Prosjektene som er valgt har til felles at de alle viser til erfaringer med og vilje til å arbeide mot målgruppen med nye og spennende ideer. Kunstprosjektene vil bli utviklet i samarbeide med en skole som har barn og unge med spesielle behov, enten i egne klasser, integrert i normalklasser eller rene ressurs- og kompetanseskoler.

De 9 utvalgte prosjektene er: 

  • Hagen - installasjon og verksted med Kunstpilotene Anette Maradon og André Steenbuch Marandon
  • Fjærlett – visuell kunst og musikk med Anita Jakobsen mfl
  • Duen – musikalske tablå med Modus Ensemble v/ Gro Siri Ognøy Johansen, Ylva Sjaastad og Cathrine Bothner-By mfl
  • Gummi Tarzan - dans med Dissimilis og Silje Kvalheim 
  • Et blikk på hverandre - foto med Thomas Winje Øijord og Gisle Haaland,
  • Inn i midt hode – film/TV-serie med Medieoperatørene v/ Ida Bruusgaard og Maria Lloyd
  • Utosafari – dans med Landing v/ Venke Sortland og Ina Kjølmoen
  • Musikkteater – integrert klasse ved Jessheim videregående med Lars Høgset m.fl
  • En stein er en bit av en klode - installasjon, teater og kulturarv med Cirka Teater v/Anne Marit Sæter mfl

Fellesstart og oppfølging

Fra 7.-9. august 2013 vil de utvalgte prosjektene få delta i et felles kunstneropphold hos Seanse i Volda. Her vil prosjektene bli presentert for hverandre, ta del i faglig seminar, motta veiledning, og få tid å arbeide med eget prosjekt. Alle kunstprosjektene får videre tett oppfølging og besøk av relevante fagpersoner undervegs i prosessen.

Konferanse og dokumentasjon

Foruten gjennomføring av kunstproduksjonene vil det i regi av INK 2013 bli arrangert en egen konferanse i desember med faglige innlegg, presentasjon av kunstprosjektene, og deling av erfaring på dette feltet. Dokumentasjon av arbeidene og en egen sluttrapport vil bli utarbeidet våren 2014.

INK 2013 er et nytt initiativ som både Seanse og DKS har store forhåpninger og forventninger til.  Det vil bli svært spennende å følge opp prosjektene og se de bli realisert sammen med barn og unge innenfor denne målgruppen

 

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1157