English

Tilleggsproposisjonen – Kulturbudsjettet. En foreløpig kommentar fra Danse-og teatersentrum

Tilleggsproposisjonen – Kulturbudsjettet.

En foreløpig kommentar fra Danse-og teatersentrum

 

 

Regjeringens endringer i statsbudsjettet medfører dramatiske kutt i Kulturbudsjettet. Det er det frie feltet og frilanserne det går verst utover.  Kulturfondets støtteordninger reduseres  med til sammen 26,5 millioner. Samtidig reduseres Statens kunstnerstipend med 15 millioner kroner. På scenekunstfeltet slår det slik ut:

Post 55/56  foreslås redusert med  tilsammen ca 8 mill. Men innenfor dette skal “Basisfinansieringen  prioriteres”.

De programmerende scenene er riktignok styrket med 2 mill kroner, for “å bidra til å utvikle regionale kraftsentra på scenekunstfeltet” . Dét er bra, men det henger ikke på greip at man da samtidig kutter i prosjektsstøtten til  kunstnerne i det frie feltet, som jo er innholdsleverandører  til disse scenene og som nettopp utøver innovasjon og kunstnerisk entreprenørskap!  På det frie feltet må produksjon, formidling og arena ses i en helhetlig sammenheng.

Dette er stikk i strid med Regjeringens mål om å styrke “det frie feltet og frilanserne” all den tid det er Norsk kulturråd som ivaretar dette området.

Dette er også stikk i strid med Høyres uttalte politikk på feltet uttrykt gjennom  deres alternative budsjett gjennom flere år og signaler gitt i valgkampen. 

 

I tillegg til dette  er Utenriksdepartementets kulturbudsjett kuttet fra i år til neste år med hele 15 mill kr. Her ligger reisestøtteordningene og andre midler som er helt avgjørende for norske kunstneres muligheter til å delta på den internasjonale arena. Dette er i seg selv paradoksalt : Det er i dag nettopp stor etterspørsel etter norsk fri scenekunst ute i verden, ikke fordi den er norsk, men fordi den holder høy kunstnerisk kvalitet, er innovativ og representerer et uttrykksmangfold. Bare i fjor ble ca 700 forestillinger presentert ute for et publikum på over 100 000.  Virksomheten er helt  i tråd med Regjeringens mål om at “Norge bør ha et profesjonelt kulturliv, med kulturuttrykk som holder internasjonal standard”. Men i stedet for å styrke internasjonal virskomhet, kutter man. Forstå det den som kan.

 

Slik budsjettendringene er innrettet, er det vanskelig å unngå inntrykket av at det her er Frp`s  fotavtrykk i budsjettforslagets  kulturkapitler vi ser.  

 

Den nye regjeringens forslag innebærer en reell svekkelse av det frie feltet og frilanserne  og særlig for de som lever av å skape kunsten. Vi setter nå all vår lit til at de kulturvennlige partiene på Stortinget forstår sitt ansvar og retter opp  dette.

 

Oslo 8. November 2013

Danse-og teatersentrum

Tove Bratten, daglig leder

 

 

Nyttår!
     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1184