English

Statsbudsjettet 2016. Budsjettkommentar fra Danse- og teatrsentrum.

Regjeringens budsjett skal være et "budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling", med et "kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon, der Regjeringen særlig vil prioritere tiltak som styrker etterspørselsperspektivet i det frie feltet og som forenkler og fornyer forvaltningen».

Stiftelsen Danse- og teatersentrum mener at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 skaper et stabilt sideleie for det frie scenekunstfeltet. Vi er selvsagt glade for en økning i Kulturfondets avsetning  til fri
scenekunst, 5,8 % i forhold til gjennomsnittlig 1,9%.

En styrking av det frie scenekunstfeltet, både for produksjon, formidling og arena er å styrke kulturarbeidsplassene. Imidlertid er ikke kunstfeltet som arbeidsmarked, etter vår mening, godt nok reflektert i budsjettforslaget.
Da ville vi sett en betydelig styrking i alle ledd som nettopp kunne fremme publikumsinteresse og etterspørsel både hjemme og ute. Det er bare ved å være i kontinuerlig aktivitet og drift dette skjer!

Etterspørselsperspektivet er viktig for Regjeringen, akkurat som talentutviklingen. Det er derfor et stort tankekors at oppbyggingen av de individuelle talentene løftes frem, samtidig som man ikke styrker det virkemiddelapparatet som nettopp skal bygge  det internasjonale markedet for disse talentene. Et virkemiddelapparat som skal skape etterspørselen og den internasjonale oppmerksomheten.

Dette handler om systematisk og langsiktig nettverksbygging, presis
og målrettet informasjon og kunnskapsformidling om hva som blant annet rører seg i norsk scenekunst. I dette arbeidet er både scenekunsthistorie koblet sammen med det som skjer på scenekunstfronten i dag viktig.

«For bedre å gjenspeile behovene under postene på kapittel 115 Tilskudd til næringsfremme, kultur og informasjonsformål» har Utenriksdepartementets kulturvirksomhet, ved en omfordeling, fått ti millioner. Vi vet imidlertid ikke om denne omfordelingen vil komme kultur og reisestøtteordningene til gode. Presseomtalen fra Utenriksministeren omtaler ikke med et eneste ord kunst og kultur, mens næring går igjen på flere punkter. 

DTS har ikke fått økning i midler til Sceneweb, hvis mål er å være den samlende portal på scenekunstfeltet og som er et viktig verktøy i det internasjonale informasjonsarbeidet. Behovet for ekspansjon knyttet til registrering av dagsaktuell informasjon, digitalisert materiale vi mottar fra Nasjonalbiblioteket og oversetting er nå stort.

Forskriften for støtteordningen for fri scenekunst ble som kjent opphevet av Regjeringen i fjor, til tross for innsigelser fra scenekunstmiljøet. Norsk kulturråd arbeider nå etter en generell forskrift som gjelder alle kunstformer. Det skal være et selvstendig kunst og kulturfaglig organ for hele landet. Det eneste "signalet" som kan leses av 2016-budsjettet er følgende (som ikke spesielt angår scenekunst):  ”Rådet skal ha et særskilt ansvar for å gjenspeile mangfoldet i kulturlivet, legge til rette for samarbeid på tvers av kunstarter, samt sikre tradisjonelle så vel som smale og eksperimentelle kunstformer.”
En slik beskrivelse er, slik vi leser det, det nærmeste man kan komme et mandat eller oppdrag for Norsk kulturråd.

Selv om dette mandatet kan sies å åpne for at Kulturrådet må vide ut sin forståelse av hvem som kan falle innenfor deres prioriteringer, vet vi ikke hvordan dette vil operasjonaliseres i fremtiden, hvilke konsekvenser det får for tildelingsprofil, utvalgssammensetning osv. Dette signalet kan ikke redde de kompaniene som nå står uten støtte:  Stella Polaris, Grusomhetens Teater,  Visjoner Teater m.fl. Vi savner derfor konkrete tiltak som kan ivareta  kompanier som dette.

Disse sakene vil bli tatt opp med Stortinget under årets høringer.

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=1241