English

Stasbudsjettet 2008

Prosentuell økning til fri scenekunst.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008, innebærer en grei prosentuell økning til fri scenekunst. Men ser vi på forholdsprosenten mellom fri scenekunst og andre statlige støttede tiltak innen scenekunst (post 324) er det kun 5,05% som går til fri scenekunst.

For ti år siden var forholdstallet 3 %. Til tross for Kulturløftet, er det altså langt fram til det virkelige store løftet for fri scenekunst som vi forventer skal komme i løpet av denne regjeringsperioden.

Det er en økning i statsbudsjettet på post 78, 74 og 75 på henholdsvis 9,25%, 4,30% og 40,36% i forhold til fri scenekunst.  
Økningen på post 78 gjelder økt styrke til enkeltgrupper, Stella Polaris og Grenland Friteater. Dansens Hus får et løft som vår nasjonale scene for dans. Det er dette løftet som gjør at økningen på post 75, som gjelder dans, er på hel 40,36%. Ut over dette registrerer vi at Basisfinansieringen for fri scenekunst under post 74 ikke styrkes i 2008 budsjettet (utover en indeksregulering på 4,3%).

Basisfinansieringen får 6.258 mill i 2008. Kulturfondet får en økning til støtteordningen for dans på en million og for fri scenekunst på en million, begge disse styrkes i lys av Mangfoldsåret 2008. Gjestespill, ny norsk dramatikk og scenetekst får også en million hver.

De som skal produsere for Skolesekken og kulturlivet generelt, programmerende teatre, være internasjonalt aktive osv, har i dag 56.910 mill kr å søke på innen Kulturrådets fem scenekunstformål; tilskuddsordningen for fri scenekunst (23.111 mill.), tilskuddsordningen for dans (18.313 mill.), Tilskuddsordningen for nynorsk dramatikk og annen scenetekst (3.621 mill.), Tilskuddsordningen for gjestespill (3.608 mill.) og “andre formål” (8.257 mill.). Det er litt mer enn det Trøndelag Teater har, som er det største av 13 region/landsdelsinstitusjon. (50.415 mill.)

Norsk scenekunstbruk som er landets største formidlingsnettverk får heller ingen økning, slik vi hadde ventet.

Men samtidig arbeider departementet med to viktige meldinger for vårt miljø; den ene er om Den kulturelle skolesekken og den andre er om scenekunstfeltet. Vi har klare forventninger til at begge disse meldingene skal greie å se produksjon og formidling i en helhet, og komme med en tiltaksplan for å styrke feltet. Vi har tidligere sagt at hele det frie feltet kan være å betrakte som tilskuddsverdig tilsvarende en stor nasjonal institusjon med hele landet og et mangfold av uttrykksformer som ansvar. Støtten til de nasjonale scenene ligger på 85.623 millioner (Den Nationale Scene) til 346.138 millioner (Den norske Opera). Å definere et mål for hvor stort tilskudd vårt felt samlet bør ha, tror vi i DTS kan være en fornuftig strategi, og det å se på oss som tilsvarende en nasjonal institusjon kan være hensiktsmessig i dette arbeidet. Dette skal styret og administrasjon arbeide videre med fremover.

Først  skal vi forholde oss til dette statsbudsjettet og gjennomføre vårt arbeid med Stortinget i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet.
 
Stortingsmeldinger er regjeringens rapporter til Stortinget, som både kan beskrive felt og politikk. Disse sendes ikke ut på høringer, men de kan gi et grunnlag å gå videre med i en Stortingsproposisjon.

Publisert: 16.10.07 12:50

 

KONTAKT

Daglig leder:
Tove Bratten
tlf.: (+47) 23 10 09 80
tove@scenekunst.no
mob: (+47) 91 55 42 91

Faglig rådgiver:
Christina Friis
tlf.: (+47) 23 10 09 80
christina@scenekunst.no
mob: (+47) 99 00 39 29

Redaktør Sceneweb/
faglig rådgiver:

Elisabeth Leinslie
tlf.:(+47) 23 10 09 80
elisabeth.lenslie@scenekunst.no
mob: (+47) 99 16 76 27

Rådgiver:
Geir Lindahl
tlf.: (+47) 23 10 09 80
geir@scenekunst.no
mob: (+47) 48 19 17 87

FØLG OSS

Facebook

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=361