English

Om Danse- og teatersentrum

Danse- og teatersentrum skal være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

Danse- og teatersentrum ble etablert som en forening, interesseorganisasjon ,i 1977, på initiativ fra kunstnere i det frie scenekunstfeltet. Hovedmålet var å få etablert en støtteordning for scenekunstgrupper som arbeidet utenfor institusjonene.

 

Organisasjonen i dag

Stiftelsen Danse- og teatersentrum (DTS) er et nasjonalt kompetansesenter organisert som en nettverksorganisasjon. DTS har i dag 106 medlemsgrupper i nettverket. DTS er en organisasjon med 3,5 faste årsverk og varierende antall frilansere knyttet til prosjekter. DTS får driftsmidler over Kap 324, post 74, Kulturdepartementet. DTS arbeider med informasjons- og koblingsarbeid mellom norske og internasjonale bransjemiljøer. Vi samarbeider med bl.a Utenriksdepartementet, ambassader, Norsk kulturråd, scenekunstorganisasjoner og -institusjoner, for å gjennomføre seminarer, program for ekspertbesøk og større prosjekter. DTS er rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spørsmål om scenekunst, og forvaltningsorgan for departementets reisestøtteordning for norske scenekunstnere til utlandet.

 

Stiftelsens hovedformål:
Danse- og teatersentrum skal være det nasjonale kompetansesenteret som fremmer profesjonell scenekunst nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.

 

Statens målsettinger for stiftelsen:

Målsettingen for virksomheten i Danse- og teatersentrum er å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel og å stimulere til økt interesse for dans og teater hos alle målgrupper.

 

Eierskap og formidling:
Stiftelsen eier i dag to aksjeselskap som formidler fri scenekunst: Black Box Teater som er en programmerende scene i Oslo, og Norsk Scenekunstbruk som er den nasjonale formidlingsaktøren for scenekunst i Den kulturelle skolesekken. Stiftelsen eier informasjons- og arkivportalen Sceneweb . Stiftelsen er også deleier av nyhets- og informasjonssiden Scenekunst.no AS sammen med Norsk teater- og orkesterforening, Norske dansekunstnere, Norsk skuespillerforbund,

 

Stiftelsen Danse-og teatersentrum er en nettverksorganisasjon som skal:

  • fremme profesjonell fri scenekunst i Norge.
  • være et nasjonalt kompetansesenter for profesjonell fri scenekunst.
  • være det nasjonale knutepunktet for internasjonalt samarbeid, nettverk og formidling med vekt på fri scenekunst.
  • vareta offentlige forvaltningsoppgaver knyttet til fri scenekunst.

 

FOR PERIODEN 2016 – 2021 GJELDER FØLGENDE HOVEDMÅL:

  1. Legge til rette for scenekunsteksport, co-produksjoner, samarbeid og utveksling, samt bidra til internasjonal profilering av norsk scenekunst med vekt på fri scenekunst.
  2. 
Dokumentere, digitalisere, arkivere, bevare og formidle norsk scenekunstarv; både fri scenekunst, private institusjoner, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner.
  3. Bidra til å styrke kompetanse og profesjonaliseringsprosesser tilknyttet virksomheter innen fri scenekunst. Arbeidet skal baseres på scenekunstfeltets behov og styrke utviklingen i scenekunstfeltet.
  4. Bidra til hensiktsmessig strukturutvikling, økt kunnskap og forståelse om scenekunstfeltet, både som kunst– og bransjefelt.


 

DTS er medlem av IETM, ENICPA, Culture Action Europe, Nordic network for the independent theatres and freelancers.

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=68