English

Reisestøtte fra UD

Det overordnede formål med tilskuddsordningen er å bidra til at profesjonelle scenekunstnere og kulturaktører får internasjonale muligheter. Ordningen skal bidra til et aktivt og levende norsk kulturliv og til at scenekunst fra Norge kan inngå i en gjensidig dialog med internasjonalt kulturliv. Reisestøtten skal bidra til at norske scenekunstnere som engasjeres i utlandet, settes i stand til å gjennomføre engasjementer. Det legges til grunn at presentasjon av norsk scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet i utlandet bidrar til å bygge opp under et positivt Norgesbilde internasjonalt.

 

SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER: www.stikk.no

 

Nærmere om tilskuddsordningen

Det kan søkes om økonomisk støtte til reise- og oppholdsutgifter, samt utgifter til transport av utstyr for stønadsberettigede aktørers deltagelse ved arrangementer i utlandet.

Deltakelsen må være basert på invitasjon fra profesjonelle samarbeidspartnere. Reisestøtte kan også tildeles deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer og annen virksomhet i utlandet som anses å ha stor betydning for feltet. Tilskuddsordningen gjelder alle genre innen fri scenekunst.

Reisestøtte tildeles ikke til prosjektutvikling, produksjon av oppsetninger eller leie av lokaler. Det gis heller ikke støtte til studiereiser/videreutdannelse.

Reiser til områder hvor UD fraråder å reise er ikke støtteberettigede.
Se reiseråd på www.landsider.no

Tilskuddsordningen gjelder ikke institusjoner og tiltak med fast årlig statlig driftstilskudd. Enkeltpersoner ansatt ved slike institusjoner kan få støtte til gjesteengasjementer i utlandet, dette gjelder både utøvende kunstnere og regissører, koreografer, instruktører, produsenter o.l.
Tildelingskriterier

Tilskuddsmottagere skal være norske statsborgere eller utenlandske statsborgere bosatt i Norge. Dersom bare noen av deltagerne i et prosjekt tilfredsstiller dette krav, og det er en betydelig andel som ikke gjør det, skal det vektlegges hvorvidt prosjektet bidrar i vesentlig til fremme av norsk kulturliv. Ordningen gjelder profesjonelle utøvere innen scenekunstfeltet, det vil si at de i hovedsak lever av sitt virke på dette felt.

Forestillingen(e) må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet og forestillingen(e) skal være offentlig annonsert.

Søker har innsyn i sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§18-19. Enkeltvedtak vedrørende tilskudd kan påklages i henhold til Forvaltningslovens §§28-36. En eventuell klage fra søker/mottaker av tilskudd må fremsettes skriftlig til Kongen i Statsråd via DTS innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. Klagen bør begrunnes ut fra den informasjon DTS har lagt til grunn i forbindelse med det konkrete vedtaket.

Søknadsskjema og retningslinjer: www.stikk.no

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=84