English

Reisestøtte fra UD

Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Ett hovedmål er å legge forholdene til rette for internasjonaliseringen av norsk kulturliv og bidra til at norske scenekunstnere kan delta aktivt internasjonalt.

 

Alle søknader om reisestøtte fra Utenriksdepartementet skal sendes elektronisk.


Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du her: stikk.no

 

Retningslinjer:

Det er et ledd i Utenriksdepartementets strategi å samarbeide nært med fagmiljøet. Arbeidet med profilering av norsk scenekunst i inn- og utland, samt rollen som kompetanse- og informasjonssenter for det profesjonelle frie scenekunstfeltet, gjør DTS til en naturlig samarbeidspartner for Utenriksdepartementet. At DTS administrerer reisestøtteordningen er del av dette samarbeidet.


Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske scenekunstneres offentlige opptreden i utlandet. Tilskuddsordningen kan videre gå til støtte til deltakelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer og annen virksomhet i utlandet som ansees å ha stor betydning for feltet. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre innen scenekunst: dans, teater, performance. Tilskuddsmottakerne skal være norske statsborgere eller bosatt i Norge.

Tilskuddsordningen gjelder ikke støtte til prosjektutvikling, produksjon eller leie av lokaler. Det gis ikke støtte til studiereiser/videreutdanning. Tilskuddsordningen gjelder ikke større produksjoner ved norske teaterinstitusjoner eller utdanningsinstitusjoner som i det vesentlige mottar driftsstøtte fra den norske stat.

 

Fagutvalget

 

Fagutvalget består av fem medlemmer og en observatør fra Utenriksdepartementet.

Fagutvalget for 2016 består av:

  • Franziska Aarflot

  • Marius Kjos

  • Cecilie Lindeman Steen

  • Lene Therese Teigen

  • Tove Bratten, daglig leder Danse- og teatersentrum, Oslo - utvalgets leder

  • Observatør, Utenriksdepartementet, Oslo

 

For å kunne søke må følgende forutsetninger være oppfylt:


1. Forestillingen(e) må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet.

2. Forestillingen(e) skal være offentlig annonsert.

3. Det gis ikke midler til utvikling eller fullfinansiering av prosjekter gjennom ordningen. Det er forutsatt at støtteordningen kun yter tilskudd til relevante reiseutgifter.

4. Ved å kunne vise til egeninntekter, kontrakter med utenlandsk arrangør, eller annen offentlig støtte, må søker sannsynliggjøre at tiltaket kan gjennomføres etter planen.

5. Tilskuddsordningen gjelder ikke større produksjoner ved norske teaterinstitusjoner eller utdanningsinstitusjoner som i det vesentligste mottar driftsstøtte fra den norske stat.


Søknaden skal inneholde:


1. Fullstendig navn, adresse, tlf., e-post, bankknt., m.m.

2. Kort CV.

3. Prosjektbeskrivelse.

4. Invitasjon eller intensjonsavtale fra utenlandsk institusjon, agent, festival eller arrangør.

5. Prosjektbudsjett med spesifiserte reisekostnader og finansieringsplan. NB alle summer skal oppgis i NOK.

6. Maksimum to presseomtaler kan vedlegges(i ett dokument).


Søknadsfrister for 2016:

1. februar

1. april

1. juni

1. september

1. november


Vurdering av søknadene:

Søknadene vil bli vurdert av støtteordningens fagutvalg.

Elektronisk svar på søknad sendes normalt innen 5 uker etter søknadsfristens utløp. Det gis vanligvis ikke støtte til arrangementer som allerede har funnet sted. Det er ingen klagerett på fagutvalgets beslutninger.


Utbetalinger:

Innvilget støtte overføres mottakers konto kort tid etter tildelingsmøte. Utbetaling av støtte til enkeltpersoner er innberetningspliktig i henhold til likningsloven. Med henvisning til regler for økonomiforvaltning i staten tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningen. Tilskuddet er øremerket prosjektet/forestillingen(e) det er innvilget tilskudd til og kan ikke overføres andre prosjekter/forestillinger. Dersom prosjektet/forestillingen(e) ikke finner sted, plikter søker å gi DTS beskjed om dette umiddelbart og returnere mottatt tilskuddsbeløp i sin helhet. Anmodningsskjema finner du ved å søke opp din søknad ved hjelp av saksnummer på stikk.no.

 

Det forutsettes at søker gjør kjent at prosjektet er støttet med midler fra UD/DTS. Alt informasjonsmateriale i forbindelse med det støttede prosjektet SKAL merkes med både UD og Danse- og teatersentrum sin logo.

Logoer kan lastes ned her: http://www.danseogteatersentrum.no/pub/dts/stotte/?aid=445&cid=105#dts


Rapport:

Støttemottaker er pliktig til å sende inn en sluttrapport som redegjør for bruken av tilskuddet og opplyse om hvilken publikumsoppslutning, mediedekning, kritikermottakelse og kunstfaglig utbytte arrangementet fikk. Innsendt rapport er en forutsetning for vurdering av fremtidige søknader. Rapporten skal sendes elektronisk. Skjema finner du ved å søke opp saksnummer på stikk.no

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=84