English

Kontrakter

Sørg for at du/dere alltid har en skriftlig kontrakt før arbeidet begynner. Skriv kontrakt med alle som deltar i produksjonen på alle nivåer. Vær føre var. Har du ikke en skriftlig kontrakt, er det vanskelig å påvise et avtalebrudd.

 

Arntzen de Besche Advokatfirma AS ble våren 2009 bedt av Danse- og teatersentrum om å utarbeide utkast til kontrakter for ansettelse og oppdrag til bruk i scenekunstfeltet. I den forbindelse har de også redegjort kort for forskjellene mellom de ulike kontraktene, samt de vurderinger som bør ligge til grunn for valg av type kontrakt og sjekklister i forhold til ulike typer avtaler. Firmaet har omfattende erfaring med kontraktsrettslige spørsmål og har bred erfaring i tilknytning til opphavsrettslige og arbeidsrettslige problemsstillinger.

Vi ønsker å understreke at avtaleforslagene er veiledende, slik at verken Danse- og teatersentrum eller Arntzen de Besche Advokatfirma AS kan stilles til ansvar ved konflikt i juridiske forhold med henvisning til disse  anbefalte avtaleforslagene. Avtaleforslagene må betraktes som veiledende og vi minner også om at man har fri forhandlingsrett innenfor de grenser som følger av gjeldende lovverk.

For mer informasjon, se www.adeb.no. Dersom medlemmer av DTS har spørsmål til avtalene, eller har behov for juridisk bistand, ber vi om at det først tas kontakt med DTS. Vi minner om at medlemmer i DTS har tilgang til en times bistand dekket av DTS hos Arntzen de Besche. Denne bistandstjenesten aktiviseres kun gjennom først å kontakte DTS. 

 

VIKTIGE PUNKTER TIL AVKLARING VEDRØRENDE FORSKJELLEN PÅ MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG OPPDRAGSAVTALER


Betydningen av skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker

Det er et sentralt og viktig skille mellom avtaler om ansettelse (fast eller midlertidig), det vil si arbeidstakerforhold, og oppdragsavtaler, det vil si oppdragsforhold.

Det er viktig både for arbeidsgiver/oppdragsgiver og arbeidstaker/oppdragstaker å ha et bevisst forhold til betydningen av skillet, da rettsvirkningene knyttet til de respektive avtaleformer vil kunne være svært ulike.

Sentralt er at skillet mellom de to avtaleformer er avgjørende for om arbeidsmiljøloven og ferielovens bestemmelser kommer til anvendelse på forholdet. Skillet mellom de to avtaleformer vil også ha betydning i skatte- og avgiftsrettslig sammenheng og for rett til ytelser etter folketrygdloven. I tillegg har de to avtaleformene ulik rettsvirkning i forhold til immaterielle rettigheter.

Innenfor oppdragstakerkategorien faller to ulike tilknytningsformer, selvstendig næringsdrivende og frilanser. Dette skillet har betydning blant annet i skatte- og avgiftsrettslig sammenheng og må vurderes i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Ved avgjørelsen av om en avtale om utførelse av arbeid er å anse som en midlertidig ansettelse eller en selvstendig oppdragsavtale vil det være det reelle underliggende forhold som er avgjørende. Avgjørelsen beror på en konkret skjønnsmessig vurdering hvor flere momenter må tas i betraktning. Ved tvil om hva som må betraktes som det reelle underliggende forhold, og hvilken avtaletype som skal benyttes, kan det derfor være konfliktdempende for arbeidsgiver/oppdragsgiver at det søkes juridisk rådgivning før avtalen inngås.

Kort om frilansere

Frilansere omtales gjerne som ”ikke-ansatte arbeidstakere”, ”selvstendig oppdragstakere” eller man bruker begrepet ”utenfor tjenesteforhold”. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvorvidt den selvstendige oppdragsavtalen skal gjelde (i) selvstendig næringsdrivende eller (ii) frilanser. Forskjellen mellom disse er først og fremst skatte- og avgiftsmessig da frilansere mottar arbeidsinntekter uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den de utfører arbeidet for. En frilanser driver for ”egen regning og risiko”, men aktiviteten er ikke ”vedvarende” og er dermed ikke selvstendig næringsvirksomhet.  Dersom man behandler en oppdragstaker som selvstendig næringsdrivende mens han i realiteten er frilanser, vil dette kunne få konsekvenser for blant annet merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Det er derfor viktig at forholdet klassifiseres riktig.


Relevante lovbestemmelser

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste forskjellene hva gjelder anvendelsesområdet for relevante lover for arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende .

 

Bestemmelser Arbeidstakere, fast og midlertidig Frilansere Selvstendig næringsdrivende
Arbeidsmiljøloven
Arbeidstvistloven
Ferieloven
Lønnsgarantiloven
Permitteringslønnsloven
Yrkesskadeforsikringslov
 
Omfattes av lovene Faller som hovedregel utenfor lovene Faller som hovedregel utenfor lovene
Sykepengeordningen i folketrygden 100 % dekning opp til 6 G (arbeidsgiver dekker første 16 dager) Ingen dekning første 16 dager. 100 % dekning opp til 6 G fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd. Ingen dekning første 16 dager. 65 % dekning opp til 6 G fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd.
Folketrygdlovens bestemmelser om særfordeler ved yrkesskade Omfattes av loven Faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd Faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Folketrygdlovens bestemmelser om dagpenger ved arbeidsledighet Omfattes av loven Omfattes av loven Faller som hovedregel utenfor
Trygdeavgift til folketrygden Mellomsats (7,8 %) Mellomsats (7,8 %) Som hovedregel høy sats (10,7 %)
Arbeidsgiveravgift til folketrygden Beregnes og betales av arbeidsgiver Beregnes og betales av arbeidsgiver Godtgjørelsen er ikke avgiftsbelagt
Skatt Arbeidsgiver trekker og betaler forskuddstrekk Arbeidsgiver trekker og betaler forskuddstrekk Betaler forskuddsskatt
Merverdiavgift Faller utenfor loven Faller utenfor loven Registrerte næringsdrivende beregner og betaler mva
Lov om obligatorisk tjenestepensjon Omfattes av loven Faller som hovedregel utenfor, frivillig ordning kan opprettes etter innskuddspensjonsloven Faller som hovedregel utenfor, frivillig ordning kan opprettes etter innskuddspensjonsloven

 

Hva må vurderes før avtaleinngåelse?

Skal det inngås oppdragsavtale eller ansettelsesavtale?

Ved vurderingen av om det skal inngås oppdragsavtale eller ansettelsesavtale vil følgende momenter tale for at det skal inngås ansettelsesavtale:
 

 • arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning
 • arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll av arbeidet, altså arbeidsgivers/oppdragsgivers instruksjonsadgang og en tilsvarende lydighetsplikt for arbeidstaker/oppdragstaker
 • arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
 • arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
 • arbeidstakeren får vederlag eller annen form for lønn
 • tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter og er som regel oppsigelig med bestemte frister
 • det arbeides hovedsakelig for én arbeidsgiver

Skal det inngås avtale om fast eller midlertidig ansettelse?

 Er disse vilkårene for midlertidig ansettelse oppfylt: 

 • tilsier arbeidets art at det inngås avtale om midlertidig ansettelse?
 • er arbeidet tidsbegrenset?
 • adskiller arbeidet seg fra det som ordinært utføres i virksomheten?

Skal det inngås oppdragsavtale: gjelder det selvstendig næringsdrivende, eller frilanser?

 • driver vedkommende vedvarende selvstendig næringsvirksomhet?
 • eller er vedkommende å anse som ikke-ansatt arbeidstaker?

Listene ovenfor er ingen uttømmende lister over relevante momenter og det er ikke mulig å angi hvilken avtaleform som er korrekt på generelt grunnlag. Er du i tvil om hvilken avtaleform som er riktig, anbefaler vi at det søkes juridisk bistand for å unngå senere konflikt.

 

 

     

Scenekunst.no SceneWeb Black Box Theater Scenekunstbruket

aid=601